Kallelse till stämma 2011

Medlemmarna i Jan Myrdalsällskapet kallas härmed till ordinarie årsstämma i Varberg lördag 9 april 2011.

Rösträtt har medlemmar som betalt avgiften efter förra årets stämma.

Dagordning, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, verksamhetsplan och budgetförslag kan beställas en vecka före årsstämman och kommer att finnas tillgängliga vid årsstämman i möteslokalen.

  • Motioner som enskild medlem vill förelägga stämman för beslut ska skriftligen vara inlämnad till styrelsen senast åtta veckor före årsstämman.
  • Enkla frågor som enskild medlem vill framlägga för stämman ska skriftligen eller muntligen vara anmälda till styrelsen senast två veckor före årsstämman.
  • Jan Myrdalsällskapets stadgar finns här.

    Relaterade artiklar (efter tagg)