Sällskapets stadgar

Dessa stadgar antogs på Jan Myrdalsällskapets första stämma 29 november 2008 i Stockholm, och har sedan reviderats vid årsstämmorna 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 och 2019.

Vid årsstämman 2017 togs beslut om att ändra namnet ”Jan Myrdals stora och lilla pris till ”Jan Myrdalbibliotekets stora  pris – Leninpriset och Jan Myrdalbibliotekets lilla pris - Robespierrepriset. Ett första beslut om namnändringen togs vi årsstämman 2016, och i och med beslutet 2017 så ändrades texten i stadgarna.

Mot bakgrund av den fortsatta diskussionen om priserna och dess koppling till Sällskapet, där kontentan är att Jan Myrdal inte vill förknippas med priserna, föreslog styrelsen inför stämman 2017 att helt skilja priserna från Jan Myrdalsällskapet. Årsstämman 2017 ställde sig bakom beslutet och ett andra beslut togs vid stämman 2018. I och med det har stadgeändringarna verkställts som helt skiljer priserna från Jan Myrdalsällskapet.

Årsstämmorna 2018 och 2019 fattade beslut om att göra följande stadgeändringar: Att under § 2 Sällskapets ändamål, lägga till en punkt: "att säkerställa att biblioteket hålls intakt". Att under § 7 Sällskapets upplösning, 7.2 göra följande tillägg (den kursiva texten): "Jan Myrdalsällskapets tillgångar och arkiverade dokument, med undantag för vissa donerade eller deponerade föremål etc, skall i händelse av Sällskapets upplösning tillfalla Arbetarrörelsens arkiv i Stockholm eller annan lämplig institution."

 

1. NAMN OCH SYFTE

Sällskapets namn är Jan Myrdalsällskapet.

Stämman 2008
Stämman 2008

Sällskapet har till syfte

 • att främja de litterära och kulturella målsättningar som Jan Myrdal formulerat under många år som skriftställare och kulturarbetare
 • att medverka till att sprida och översätta hans stora produktion
 • att  göra hans liv och gärning välbekant

2. SÄLLSKAPETS ÄNDAMÅL

Jan Myrdalsällskapets ändamål är

 • att samla vänner och intresserade av Jan Myrdals person och författarskap
 • att främja utgivning och spridning, även digitalt, av Jan Myrdals verk, tryckta såväl som ännu otryckta, uppmärksamma produktioner i andra format med anknytning till Jan Myrdals författarskap samt stödja spridning av information om Jan Myrdals liv och författargärning
 • att uppmuntra och stödja forskningen om Jan Myrdal i Sverige och utomlands
 • att stödja verksamheten i och kring Jan Myrdals arkiv och bibliotek
 • att säkerställa att biblioteket hålls intakt

3. MEDLEMMAR

3.1 Medlemskap kan förvärvas av fysisk eller juridisk person som sympatiserar med Jan Myrdalsällskapets syften och ändamål samt erlägger den medlemsavgift som årsstämman beslutar.

3.2 Ständigt medlemskap kan erhållas mot erläggande av den engångsavgift som årstämman beslutar.

3.3 Utöver betalande medlemmar enligt ovan, kan styrelsen inom Sällskapet utse  hedersmedlemmar, vilka ej erlägger medlemsavgift.

3.4 Medlem som under det senast förflutna kalenderåret ej erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur Jan Myrdalsällskapet.

4 ÅRSSTÄMMA

4.1 Ordinarie årsstämma hålls senast under april.

4.2 Skriftlig kallelse skall sändas till samtliga medlemmar senast en månad före ordinarie årsstämma. Dagordning, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, verksamhetsplan och budgetförslag skall kunna beställas en vecka före årsstämman samt finnas tillgängligt vid årsstämman i möteslokalen.

4.3 Vid ordinarie årsstämma skall följande ärenden upptas på dagordningen

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Fråga om stämman stadgeenligt utlysts
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare och 2 justerare/rösträknare)
 5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse för det gångna verksamhetsåret
 6. Revisionsberättelsen för det gångna verksamhetsåret
 7. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhets- och räkenskapsåret
 8. Val av styrelse mm
  a Val av styrelseordförande för två år (vartannat år)
  b Val av tre (växelvis valda) styrelseledamöter för två år
  c Val av två styrelsesuppleanter
  d Val av två ordinarie revisorer och en revisorsuppleant för ett år
  e Val av tre ledamöter till valberedning för ett år, varav en sammankallande
 9. Fastställande av nästa års verksamhetsplan och budget
 10. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
 11. Förslag som väckts av styrelsen
 12. Motioner som enskild medlem skriftligen inlämnat senast åtta veckor före årsstämman
 13. Enkla frågor som enskild medlem skriftligen eller muntligen anmält senast två veckor före årsstämman
 14. Övriga frågor
 15. Årsstämmans avslutning

4.4 Årsstämman är beslutsför med det antal medlemmar som är närvarande. Rösträtt har medlem som erlagt full medlemsavgift för innevarande år. Rösträtt kan inte utövas med fullmakt. Förslagsrätt till årsstämma, yttranderätt under årsstämma och justeringsmannaskap vid upprättandet av årsstämmans protokoll tillkommer endast medlem i Sällskapet.

4.5 Vid årsstämman fattas beslut med acklamation eller genom öppen/sluten votering. Vid votering bestäms utgången genom enkel majoritet (fler än hälften). Vid lika röstetal i samband med öppen votering har årstämmans ordförande utslagsröst. Vid lika röstetal vid sluten votering skiljer lotten.

4.6 Årsmötesprotokollet justeras av mötesordföranden jämte utsedda justeringsledamöter.

5 STYRELSEN

5.1 Styrelsen skall bestå av ordförande och högst sex ordinarie ledamöter och två suppleanter. Mandattiden är två år och halva styrelsen väljs växelvis. Ordförande väljs särskilt på årsstämman medan vice ordförande, kassör och sekreterare utses inom styrelsen.

5.2 Styrelsen leder Jan Myrdalsällskapets verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och de beslut som årsstämman fattat. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för Jan Myrdalsällskapets förvaltning och för de beslut som fattats inom styrelsen.

5.3 Styrelsen har till uppgift

 • att bereda ärenden som skall behandlas på årsstämman
 • att besluta i frågor som inte skall behandlas av årsstämman
 • att verkställa årsstämmans beslut
 • att förvalta Sällskapets medel i enlighet med årsstämmans beslut
 • att företräda Sällskapet i myndighets- och mediakontakter
 • att inom sig utse två firmatecknare att var för sig teckna Sällskapets namn

5.4 Styrelsen är beslutsför på möte då minst hälften av ledamöterna är närvarande eller per telefon eller mejl då alla ges tillfälle att delta. Suppleant tillträder då ordinarie ledamot inte kan delta. Beslut fattas med enkel majoritet. Sällskapets ordförande har utslagsröst.

5.5 Styrelsen fördelar arbetet inom sig, varvid nedan särskilt angivna uppgifter tillkommer ordförande, kassör och sekreterare.

Ordförande

 • leder styrelsemöten och öppnar Sällskapets årsstämma
 • har övergripande ansvar för verksamheten
 • övervakar verkställighet av fattade beslut
 • är Sällskapets officiella representant

Kassör

 • uppbär medlemsavgifter
 • för medlemsregister
 • verkställer Sällskapets utbetalningar och arkiverar verifikationer
 • bokför kontinuerligt Sällskapets inkomster och utgifter samt redovisar Sällskapets ekonomiska ställning
 • upprättar resultat- och balansräkning, vilka jämte styrelseprotokoll lämnas till revisorerna för granskning senast åtta veckor innan årsstämman
 • upprättar förslag till budget inför kommande verksamhetsår

Sekreterare

 • skriver och förvarar protokoll
 • registrerar och handhar Sällskapets korrespondens
 • undertecknar skrivelser och förvarar kopior av dessa
 • upprättar förslag till styrelsens verksamhetsberättelse

5.6 Revisorerna skall granska Sällskapets förvaltning och räkenskaper samt avge en skriftlig revisionsberättelse vid ordinarie årsstämma. Revisorerna äger vid behov rätt att kalla till medlemsmöte under räkenskapsåret.

5.7 Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december. Verksamhetsåret omfattar tiden mellan två ordinarie årsstämmor.

6 STADGEÄNDRING

6.1 Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas på ordinarie årsstämma.

Förslag om stadgeändring kan inte antas med mindre än att frågan är angiven på kallelsen till årsstämman.

6.2 För stadgeändring fordras att beslut fattats på två på varandra följande årsstämmor och minst hälften av de röstande gått med på beslutet på vardera stämman.

6.3 Medlemmars förslag till stadgeändring skall ske skriftligt till styrelsen senast tre månader för årsstämman.

7 SÄLLSKAPETS UPPLÖSNING

7.1 Förslag rörande Jan Myrdalsällskapets upplösning behandlas på samma sätt som gäller stadgeändring enligt avsnitt 6. Beslut om Sällskapets upplösning skall ske på två varandra följande årsstämmor.

7.2 Jan Myrdalsällskapets tillgångar och arkiverade dokument, med undantag för vissa donerade eller deponerade föremål etc, skall i händelse av Sällskapets upplösning tillfalla Arbetarrörelsens arkiv i Stockholm eller annan lämplig institution.