Skriv ut denna sida

Sällskapets stadgar

1 augusti 2008

Dessa stadgar antogs på Jan Myrdalsällskapets första stämma 29 november 2008 i Stockholm, och har sedan reviderats vid årsstämmorna 2012, 2013, 2014, 2016 och 2017.

Vid årsstämman 2017 togs beslut om att ändra namnet ”Jan Myrdals stora och lilla pris till ” Jan Myrdalbibliotekets stora  pris – Leninpriset och Jan Myrdalbibliotekets lilla pris - Robespierrepriset.

Ett första beslut om namnändringen togs vi årsstämman 2016, och i och med beslutet 2017 så ändras texten i stadgarna.

Mot bakgrund av den fortsatta diskussionen om priset och dess koppling till Sällskapet ( se utdraget ur verksamhetsberättelsen för 2016 ) föreslog styrelsen inför stämman 2017 att helt skilja priserna från Jan Myrdalsällskapet. Årsstämman ställde sig bakom beslutet. Men för en stadgeändring krävs att årsstämman 2018 tar ett andra beslut. Först då kan stadgeändringen ske gällande prisets skiljande från Sällskapet.

Utdrag ur verksamhetsberättelsen för 2016:

 ”Jan Myrdalbibliotekets stora och lilla pris

Inför förra årets val av pristagare uppstod en konflikt mellan styrelsen och Jan Myrdal.

Jan hade invändningar mot styrelsens val av Leninpristagare, och ansåg att styrelsen måste samråda med honom innan beslut fattades. Enligt stadgarna så är det styrelsen som medverkar till och utser pristagare. Konflikten ledde till att Jan Myrdal inte längre ville förknippas med priset. I samförstånd med Jan, föreslogs stämman 2016, att ändra namnet till Jan Myrdalbibliotekets stora och lilla pris. Ett andra beslut ska tas vid årets stämma.

Under hösten fortsatte styrelsen diskussionerna om priset och dess koppling till Jan Myrdalsällskapet. Det är inte sällskapet, utan Lasse Diding som instiftat priserna och står för prissummorna. Sällskapet har getts möjlighet att fatta beslut om pristagare. Mot bakgrund av tidigare konflikter och att Jan Myrdal inte längre vill förknippas med priserna, har styrelsen tillsammans med Lasse Diding, kommit fram till, att Jan Myrdalsällskapet inte längre bör vara med och utse pristagare.

Styrelsen har beslutat att föreslå kommande årsstämma att göra en stadgeändring, som innebär att priserna helt skiljs från Jan Myrdalsällskapet och biblioteket.”

1. NAMN OCH SYFTE

Sällskapets namn är Jan Myrdalsällskapet.

Stämman 2008
Stämman 2008

Sällskapet har till syfte

 • att främja de litterära och kulturella målsättningar som Jan Myrdal formulerat under många år som skriftställare och kulturarbetare
 • att medverka till att sprida och översätta hans stora produktion
 • att  göra hans liv och gärning välbekant

2. SÄLLSKAPETS ÄNDAMÅL

Jan Myrdalsällskapets ändamål är

 • att samla vänner och intresserade av Jan Myrdals person och författarskap
 • att främja utgivning och spridning, även digitalt, av Jan Myrdals verk, tryckta såväl som ännu otryckta, uppmärksamma produktioner i andra format med anknytning till Jan Myrdals författarskap samt stödja spridning av information om Jan Myrdals liv och författargärning
 • att uppmuntra och stödja forskningen om Jan Myrdal i Sverige och utomlands
 • att stödja verksamheten i och kring Jan Myrdals arkiv och bibliotek
 • att medverka vid de i Varberg instiftade "Jan Myrdalbibliotekets – Leninpriset" som årligen utdelas till en författare, journalist eller kulturarbetare vars verk har frändskap med Jan Myrdals verk och dess anda eller till person eller personer som förtjänstfullt bidragit till att skapa kunskap om och förståelse för Jan Myrdals liv och författargärning samt "Jan Myrdalbibliotekets lilla pris – Robespierrepriset" som årligen utdelas till en ung skribent eller konstnär som arbetar i Jan Myrdals kritiska anda.

3. MEDLEMMAR

3.1 Medlemskap kan förvärvas av fysisk eller juridisk person som sympatiserar med Jan Myrdalsällskapets syften och ändamål samt erlägger den medlemsavgift som årsstämman beslutar.

3.2 Ständigt medlemskap kan erhållas mot erläggande av den engångsavgift som årstämman beslutar.

3.3 Utöver betalande medlemmar enligt ovan, kan styrelsen inom Sällskapet utse  hedersmedlemmar, vilka ej erlägger medlemsavgift.

3.4 Medlem som under det senast förflutna kalenderåret ej erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur Jan Myrdalsällskapet.

4 ÅRSSTÄMMA

4.1 Ordinarie årsstämma hålls senast under april vid utdelningen av Jan Myrdalbibliotekets stora pris – Leninpriset och Jan Myrdalbibliotekets lilla pris – Robespierrepriset.

4.2 Skriftlig kallelse skall sändas till samtliga medlemmar senast en månad före ordinarie årsstämma. Dagordning, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, verksamhetsplan och budgetförslag skall kunna beställas en vecka före årsstämman samt finnas tillgängligt vid årsstämman i möteslokalen.

4.3 Vid ordinarie årsstämma skall följande ärenden upptas på dagordningen

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Fråga om stämman stadgeenligt utlysts
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare och 2 justerare/rösträknare)
 5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse för det gångna verksamhetsåret
 6. Revisionsberättelsen för det gångna verksamhetsåret
 7. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhets- och räkenskapsåret
 8. Val av styrelse mm
  a Val av styrelseordförande för två år (vartannat år)
  b Val av tre (växelvis valda) styrelseledamöter för två år
  c Val av två styrelsesuppleanter
  d Val av två ordinarie revisorer och en revisorsuppleant för ett år
  e Val av tre ledamöter till valberedning för ett år, varav en sammankallande
 9. Fastställande av nästa års verksamhetsplan och budget
 10. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
 11. Förslag som väckts av styrelsen
 12. Motioner som enskild medlem skriftligen inlämnat senast åtta veckor före årsstämman
 13. Enkla frågor som enskild medlem skriftligen eller muntligen anmält senast två veckor före årsstämman
 14. Övriga frågor
 15. Årsstämmans avslutning

4.4 Årsstämman är beslutsför med det antal medlemmar som är närvarande. Rösträtt har medlem som erlagt full medlemsavgift för innevarande år. Rösträtt kan inte utövas med fullmakt. Förslagsrätt till årsstämma, yttranderätt under årsstämma och justeringsmannaskap vid upprättandet av årsstämmans protokoll tillkommer endast medlem i Sällskapet.

4.5 Vid årsstämman fattas beslut med acklamation eller genom öppen/sluten votering. Vid votering bestäms utgången genom enkel majoritet (fler än hälften). Vid lika röstetal i samband med öppen votering har årstämmans ordförande utslagsröst. Vid lika röstetal vid sluten votering skiljer lotten.

4.6 Årsmötesprotokollet justeras av mötesordföranden jämte utsedda justeringsledamöter.

5 STYRELSEN

5.1 Styrelsen skall bestå av ordförande och högst sex ordinarie ledamöter och två suppleanter. Mandattiden är två år och halva styrelsen väljs växelvis. Ordförande väljs särskilt på årsstämman medan vice ordförande, kassör och sekreterare utses inom styrelsen.

5.2 Styrelsen leder Jan Myrdalsällskapets verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och de beslut som årsstämman fattat. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för Jan Myrdalsällskapets förvaltning och för de beslut som fattats inom styrelsen.

5.3 Styrelsen har till uppgift

 • att bereda ärenden som skall behandlas på årsstämman
 • att besluta i frågor som inte skall behandlas av årsstämman
 • att verkställa årsstämmans beslut
 • att förvalta Sällskapets medel i enlighet med årsstämmans beslut
 • att företräda Sällskapet i myndighets- och mediakontakter
 • att inom sig utse två firmatecknare att var för sig teckna Sällskapets namn
 • att årligen i enlighet med Sällskapets ändamål enligt avsnitt 2, femte punkten utse person eller personer till pristagare av Jan Myrdalbibliotekets stora pris – Leninpriset samt Jan Myrdalbibliotekets lilla pris – Robespierrepriset.

5.4 Styrelsen är beslutsför på möte då minst hälften av ledamöterna är närvarande eller per telefon eller mejl då alla ges tillfälle att delta. Suppleant tillträder då ordinarie ledamot inte kan delta. Beslut fattas med enkel majoritet. Sällskapets ordförande har utslagsröst.

5.5 Styrelsen fördelar arbetet inom sig, varvid nedan särskilt angivna uppgifter tillkommer ordförande, kassör och sekreterare.

Ordförande

 • leder styrelsemöten och öppnar Sällskapets årsstämma
 • har övergripande ansvar för verksamheten
 • övervakar verkställighet av fattade beslut
 • är Sällskapets officiella representant

Kassör

 • uppbär medlemsavgifter
 • för medlemsregister
 • verkställer Sällskapets utbetalningar och arkiverar verifikationer
 • bokför kontinuerligt Sällskapets inkomster och utgifter samt redovisar Sällskapets ekonomiska ställning
 • upprättar resultat- och balansräkning, vilka jämte styrelseprotokoll lämnas till revisorerna för granskning senast åtta veckor innan årsstämman
 • upprättar förslag till budget inför kommande verksamhetsår

Sekreterare

 • skriver och förvarar protokoll
 • registrerar och handhar Sällskapets korrespondens
 • undertecknar skrivelser och förvarar kopior av dessa
 • upprättar förslag till styrelsens verksamhetsberättelse

5.6 Revisorerna skall granska Sällskapets förvaltning och räkenskaper samt avge en skriftlig revisionsberättelse vid ordinarie årsstämma. Revisorerna äger vid behov rätt att kalla till medlemsmöte under räkenskapsåret.

5.7 Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december. Verksamhetsåret omfattar tiden mellan två ordinarie årsstämmor.

6 STADGEÄNDRING

6.1 Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas på ordinarie årsstämma.

Förslag om stadgeändring kan inte antas med mindre än att frågan är angiven på kallelsen till årsstämman.

6.2 För stadgeändring fordras att beslut fattats på två på varandra följande årsstämmor och minst hälften av de röstande gått med på beslutet på vardera stämman.

6.3 Medlemmars förslag till stadgeändring skall ske skriftligt till styrelsen senast tre månader för årsstämman.

7 SÄLLSKAPETS UPPLÖSNING

7.1 Förslag rörande Jan Myrdalsällskapets upplösning behandlas på samma sätt som gäller stadgeändring enligt avsnitt 6. Beslut om Sällskapets upplösning skall ske på två varandra följande årsstämmor.

7.2 Jan Myrdalsällskapets tillgångar och arkiverade dokument, med undantag för vissa donerade eller deponerade föremål etc, skall i händelse av Sällskapets upplösning tillfalla Arbetarrörelsens arkiv i Stockholm.